Algemene voorwaarden:

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Massagepraktijk Cura en haar cliënt inzake behandelingen en diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Massagepraktijk Cura geef je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Massagepraktijk Cura, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 53833597

Therapeut: Annelies foolen Holl, eigenaresse Massagepraktijk Cura, gediplomeerd Holos massagetherapeut.

Cliënt: de natuurlijke persoon die een behandeling of behandeltraject volgt bij Massagepraktijk Cura

Overeenkomst en behandelingen

Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt de afspraak voor een behandeling heeft gemaakt.

Het staat de therapeut vrij de behandeling van een cliënt te weigeren om haar moverende redenen, bijvoorbeeld wanneer de behandeling niet zinvol is of dat de cliënt en therapeut verschillende verwachtingen hebben.

Behandelingen die deel uitmaken van een traject dienen binnen een jaar na de eerste behandeldatum van de eerste behandeling van het traject plaatsgevonden te hebben. Na één jaar  komen de behandelingen te vervallen. Het reeds betaalde bedrag wordt in zo’n geval niet geresitueerd.

Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Cura streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks geeft de therapeut op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijkvoor alles wat op enigerleiwijze met zijn of haar gezondheidssituatieverband houdt.

Geheimhouding dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derde geven, behalve als de therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen direct na de behandeling betaald te worden. Indien er een traject is afgenomen, dient het bedrag voor de eerste afspraak van het traject betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen. Door Massagepraktijk Cura vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

In het geval van betalingenstermijnen dient het bedrag altijd voor de eerstvolgende behandeling van de volgende termijn voldaan te zijn. Aan het eind van een traject, en in overleg tussentijds, verstrekt Massagepraktijk Cura een factuur aan de cliënt met de behandeling die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.

Annulering

Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdig annuleren is Massagepraktijk Cura genoodzaakt om €25 administratiekosten in rekening te brengen.

Bij het niet doorgaan van een afspraak door annulering van de zijde van Massagepraktijk Cura, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een afspraak is Massageprakijk Cura op geen enkele manier aansprakelijk voor eventeeel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden. Deze kun je mailen naar info@massagpraktijkcura.nl

Wijzigingen

Massagepraktijk Cura behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijk bekendmaking van de wijziging. Indien de cliënt de wijzigingin deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.